Dorobanti 140      Politica de confidentialitate

Nota privind tratarea solicitarilor si asigurarea dreptului de acces al persoanei vizate

I.          Operatorul de date cu caracter personal (nn. S.C. CIGALE GATEAU S.R.L.) are obligatia, potrivit Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul General privind protectia datelor”) sa furnizeze persoanei vizate informatii privind actiunile intreprinse in urma cererii prin care aceasta isi exercita drepturile in temeiul art. 15-22 si art. 34 din Regulamentul mentionat, fara intarzieri nejustificate si in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni, daca este necesar, in functie de complexitatea si numarul cererilor, cu obligatia operatorului de a informa persoana vizata cu privire la aceasta prelungire in termen de 1 luna de la solicitare, prezentand si motivele intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt prezentate in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.

Daca nu ia masuri cu privire la persoana vizata, operatorul va informa persoana vizata, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a introduce o cale de atac judiciara.

Informatiile furnizate si masurile luate vor fi oferite gratuit si intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu, in special pentru orice fel de informatii adresate in mod specific unui copil. Informatiile se furnizeaza in scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci cand este oportun, in format electronic. Daca persoana vizata solicita furnizarea verbala a informatiilor, acestea pot fi oferite doar daca identitatea persoanei poate fi dovedita prin alte mijloace. In cazul in care are indoieli cu privire la identitatea persoanei fizice care inainteaza cererea, operatorul poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

In cazul in care cererile din partea persoanei vizate sunt vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului repetitiv, operatorul poate sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau luarea masurilor, fie sa refuze sa dea curs cererii. Operatorului ii revine sarcina dovedirii caracterului nefondat al cererii.

Informatiile care urmeaza sa fie furnizate persoanelor vizate in temeiul art. 13 si 14 din Regulamentul mentionat pot fi furnizate in combinatie cu pictograme standardizate pentru a oferi intr-un mod vizibil, inteligibil si clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativa asupra prelucrarii avute in vedere. In cazul in care pictogramele sunt prezentate in format electronic, acestea trebuie sa poate fi citite automat.

II.        Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc. In cazul in care persoana vizata solicita operatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si in cazul in care operatorul prelucreaza date cu caracter personal ce o privesc, acesta are obligatia furnizarii persoanei vizate a urmatoarelor informatii:

scopurile prelucrarii;

categoriile de date cu caracter personal vizate;

destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;

acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;

dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora;

existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la art. 22 alin. (1) si (4) din Regulamentul mentionat, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, persoana vizata are dreptul sa fie informata cu privire la garantiile adecvate in temeiul art. 46 din Regulament referitoare la transfer.

Operatorul furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent. Dreptul de a obtine o copie mentionata conform dispozitiilor de mai sus, nu va aduce atingere drepturilor si libertatilor altora.

Pentru comenzi, va asteptam la cofetariile noastre din:
Calea Floreasca, nr 71
Dorobanti , nr140
Tel: 0723 500 025

 
 
prajituri de casa * torturi de casa * tarte de casa * patiserie de casa * prajituri de casa pentru petreceri * prajituri de casa pentru sarbatori * torturi de casa pentru onomastici * prajituri de casa pentru nunti